Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce


Sluzby

Činnosť organizácie definuje aktualizovaná zriaďovacia listina, ktorú schválilo MsZ Michalovce dňa 22.11.2007.
Organizácia svoje poslanie a predmet činnosti plní predovšetkým :

Údržba športových zariadení

výkonom správy a údržbe športových zariadení (služby telesnej kultúry, služby športové),

Údržba miestných komunikácii

pri zabezpečení údržby a správy miestnych komunikácií

Údržba verejných priestranstiev

údržbou a správou verejných priestranstiev, najmä trhovísk a parkovísk,

Správa majetku

výkonom správy mestského majetku, podľa všeobecne záväzných predpisov a platných zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta a všeobecne záväznými predpismi,

Vykonáva verejnoprospešné služby, najmä

Komunálny odpad

nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom (zákon o odpadoch)

Skládka

správa skládky komunálneho odpadu,

Separovanie odpadu

triedenie a separovanie komunálneho odpadu,

Čistenie ulíc

čistenie ulíc a verejných priestranstiev (letná a zimná údržba),

Mestský mobiliár

správa a údržba mestského mobiliára (čakárne, prístrešky, nástupištia MHD, verejné WC, fontány, detské ihriská, lavičky),

Zeleň

správa a údržba verejnej zelene,

Verejné Osvetlenie

správa a údržba verejného osvetlenia,

Súčasťou plnenia hlavného predmetu činnosti je aj:

Správa cintorínov

správa obecných cintorínov a Domov smútku na území mesta,

Cintorín Červenej Armády

starostlivosť o cintorín ČA a vojnové hroby,

Údržba pamätníkov

zabezpečenie údržby a ochrany pamätníkov, ktoré má organizácia v správe

Prenájom

prenajímanie častí, prípadne iného majetku, ktorý má organizácia v svojej správe a dočasne ho nevyužíva.

Podľa § 28 ods. 2 zákona 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, MsZ Michalovce schválilo vykonávanie podnikateľskej činnosti nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená v tejto oblasti:

Pohrebné služby

komplexné zabezpečovanie pohrebných služieb

Pohreby

predaj pohrebných potrieb a preprava zosnulých

Komunálny odpad

zber a zvoz KO, drobných staveb. odpadov a ukladanie odpadov na skládku TKO pre okolité obce

Nakladná doprava

náhodná cestná nákladná doprava a služby špeciálnou technikou a vozidlami.

 • O nas

  Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce sú zriadené podľa § 11 ods.4, písm. l), zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na základe uznesenia MsZ v Michalovciach č. 123 zo dňa 1. 7. 1993

 • Adresa

  Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
  Ul. partizánska 55, 071 01 Michalovce

  Telp: 056/6403811, 6403838
  Fax: 056/6403800
  Email: tazsmi@tazsmi.sk
  Website: www.tazsmi.sk
Copyright © 2014 Technicke a Zahradnicke sluzby Michalovce. Made by GNOMA s.r.o.